Authors
See also

Zasady wystawiania faktur

Informacje dla autorów i spadkobierców dotyczące wystawiania faktur przez uprawnionych będących płatnikami VAT w celu otrzymania dopłaty podatku VAT.

 1. Wysokość stawki podatku VAT określa ustawa o VAT w zał. Nr 3 poz. 181, zgodnie z którym dla twórców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzanych w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich przewiduje obniżoną do 8% stawkę podatku VAT. Jeżeli nie są spełnione przesłanki do zastosowania obniżonej stawki VAT – należy wpisać stawkę 23%. W przypadku zastosowania zwolnienia z podatku VAT podatnik jest zobowiązany do wystawienia faktury z podaniem podstawy zwolnienia.
 2. W celu rozliczenia się z podatku VAT uprawnieni podlegający temu obowiązkowi powinni z dniem otrzymania od SFP – ZAPA wynagrodzenia (bądź z datą wykonania przelewu, wskazaną na raporcie wypłaty) wystawić fakturę obejmującą kwotę należnego wynagrodzenia powiększoną o podatek VAT. Dokument należy przesłać mailowo bądź listownie SFP - ZAPA w przeciągu 7 dni kalendarzowych / 5 dni roboczych od dnia jej wystawienia. Ze względu na terminy rozliczania podatku VAT z urzędem skarbowym uprzejmie prosimy o przestrzeganie terminu, w którym przedmiotowa faktura powinna zostać wystawiona i dostarczona do SFP-ZAPA.
 3. W przypadku wypłat zaliczek uprawnieni zobowiązani są do wystawiania faktur zaliczkowych. Prosimy o dostarczenie do Biura SFP-ZAPA faktury zaliczkowej łącznie z oryginałem podania o wypłatę zaliczki.
  Powyższa zmiana wynika z wprowadzonego w życie przez Ministerstwo Finansów 1 lipca 2018 r. mechanizmu podzielonej płatności VAT – Split Payment. Przy realizacji zaliczki kwota podatku VAT jest wypłacana łącznie z właściwą kwotą zaliczki wynikającą z regulaminu, w jednym przelewie.
 4. Faktura powinna być wystawiona tytułem:
  Usługa twórców/spadkobierców wynagradzana za pośrednictwem SFP-ZAPA za okres................
 5. Jako podstawę opodatkowania usługi wskazuje się otrzymaną na rachunek uprawnionego kwotę wpływów powiększoną o: potrąconą zaliczkę na podatek dochodowy (jeżeli taka zaliczka została od wypłaty potrącona) oraz składkę SFP/darowiznę na rzecz STOFF lub GRP, jeżeli takie potrącenia miały miejsce. Faktura powinna zawierać dopisek "termin płatności 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT".

  Dokładna kwota jest wskazana na raporcie wypłaty jako: Podstawa do VAT.

  Zestawienie niezafakturowanych wypłat jest również dostępne w systemie ZAPA on-line: Raporty wypłat i faktury -> Wypłaty niezafakturowane
 6. Po otrzymaniu faktury, kwota podatku VAT zostanie niezwłocznie (nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania faktury) przekazana przez SFP -ZAPA na konto autora bądź spadkobiercy przelewem bankowym.
 7. Wszystkie zaakceptowane i rozliczone faktury są dostępne w systemie ZAPA on-line: Raporty wypłat i faktury ->  Faktury wystawione