SFP-ZAPA jest jedną z najbardziej skutecznych organizacji zbiorowego zarządu w Polsce. Od momentu powstania konsekwentnie umacnia swoją pozycję na rynku praw autorskich w Polsce oraz swoją pozycję międzynarodową. Ma wynegocjowane i podpisane umowy z użytkownikami publicznymi i prywatnymi, współpracuje z wieloma organizacjami krajowymi i zagranicznymi, monitoruje dynamiczny rynek operatorów kablowych. Fundamentalnym elementem aktywności SFP-ZAPA jest właściwa identyfikacja dzieł audiowizualnych, pozwalająca na szybkie wypłaty należnych autorom i producentom tantiem, a także wspieranie walki z piractwem w obrocie utworami filmowymi.

29 maja 1995 roku Stowarzyszenie Filmowców Polskich otrzymało decyzją Ministra Kultury i Sztuki (DP.041/Z/13/95) zezwolenie na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi do utworów audiowizualnych. Na tej podstawie SFP utworzyło w ramach swoich struktur komórkę o nazwie Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych, której zadaniem jest działanie zgodnie z wyżej wymienionym zezwoleniem. Kolejne nowelizacje prawa autorskiego spowodowały zmiany w zezwoleniu Ministra Kultury. Jego ostateczny kształt to decyzja z dnia 23 lutego 2021 r. nr DWIM-WA.550.16.2018.JB. 
  
Podstawowym celem naszej organizacji jest ochrona podmiotów, które powierzyły swój repertuar SFP-ZAPA.  
   
Do najważniejszych rodzajów działalności SFP-ZAPA należy:
 
 

· negocjowanie umów z użytkownikami dzieł audiowizualnych (nadawcy telewizyjni, operatorzy kablowi, właściciele kin, platformy cyfrowe, dystrybutorzy, portale internetowe, sieci hoteli itp.)

· występowanie do ministra właściwego do spraw kultury i innych organów władzy państwowej w sprawach istotnych w zarządzaniu prawami autorskimi i pokrewnymi do dzieł audiowizualnych,

· negocjowanie umów z zagranicznymi organizacjami zbiorowego zarządu,

· inicjowanie i nadzorowanie postępowań sądowych o wypłatę wynagrodzeń dla podmiotów reprezentowanych przez SFP-ZAPA,

· przygotowywanie regulaminów repartycji wynagrodzeń, wykonywanie repartycji i wypłat dla uprawnionych,

· monitoring wykorzystywania dzieł audiowizualnych i sprawdzanie prawidłowości wpłat dokonywanych przez użytkowników,

· przygotowywanie okresowych sprawozdań z działalności organizacji zbiorowego zarządu dla ministra właściwego do spraw kultury.


SFP-ZAPA współpracuje z licznymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi. W Polsce działa w porozumieniu z podobnymi organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi, m.in. z ZAiKS, ZPAV, ZASP. SFP-ZAPA jest członkiem najważniejszych międzynarodowych organizacji zajmujących się ochroną dzieł audiowizualnych np.: CISAC, SAA, EUROCOPYA. SFP-ZAPA współpracuje również z AGICOA . Do największych sukcesów SFP-ZAPA należy podpisanie w ciągu ostatnich kilku lat kilkudziesięciu umów z organizacjami zbiorowego zarządu w innych krajach (m.in. z SACD we Francji, The Directors Guild of Japan, SIAE we Włoszech, VG Wort i Bild Kunst w Niemczech) oraz z wielkimi studiami i gildiami amerykańskimi (m.in. 20th Century Fox, CBS, Paramount Pictures, Warner Bros, Walt Disney, Universal Studios Int., Sony Pictures Television). Za pośrednictwem tych organizacji SFP-ZAPA przekazuje twórcom filmowym na całym świecie tantiemy należne im z tytułu eksploatacji ich dzieł na terenie Polski. W chwili obecnej w Polsce SFP-ZAPA reprezentuje około 6000 twórców i ich spadkobierców, ponad 700 krajowych producentów oraz na podstawie umów z organizacjami zagranicznymi - setki tysięcy uprawnionych autorów i producentów na całym świecie.

  

SFP-ZAPA chroni prawa producentów utworów audiowizualnych oraz następujących autorów:

 

· reżyser,

· autor scenariusza i dialogów,

· operator obrazu,

· scenograf,

· kostiumograf,

· operator dźwięku,

· montażysta,

· dekorator wnętrz.


Regulaminy dotyczące działalności SFP-ZAPA przyjęte przez Walne Zebranie Członków SFP: Osoby kierujące działalnością organizacji zbiorowego zarządzania w rozumieniu art. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi:

 

Zarząd Główny:

 

 1. Jacek Bromski – Prezes Stowarzyszenia;
 2. Kinga Dębska – Wiceprezeska,
 3. Karolina Bielawska – Wiceprezeska,
 4. Katarzyna Klimkiewicz – Członek ZG,
 5. Aleksander Pietrzak – Członek ZG,
 6. Juliusz Machulski – Członek ZG,
 7. Grzegorz Łoszewski – Członek ZG,
 8. Michał Szcześniak – Członek ZG,
 9. Anna Mroczek – Członek ZG,
 10. Michał Kwieciński – Członek ZG,
 11. Janusz Gauer – Członek ZG,
 12. Allan Starski – Członek ZG,
 13. Nikodem Wołk-Łaniewski – Członek ZG.

 

Komisja Rewizyjna:

 

 1. Zbigniew Domagalski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 2. Sławomir Rogowski – Członek Komisji,
 3. Kamil Skałkowski – Członek Komisji,
 4. Alina Skiba – Członek Komisji,
 5. Irena Strzałkowska – Członek Komisji.


Sąd Koleżeński SFP


 1. Grażyna Banaszkiewicz
 2. Violetta Buhl
 3. Michał Bukojemski
 4. Sylwia Czaplewska
 5. Janina Dybowska-Person
 6. Grzegorza Kędzierskiego
 7. Paweł Mantorski
 8. Marek Piestrak
 9. Wiktor Skrzynecki
 10. Andrzej Sołtysik
 11. Ignacy Szczepański
 12. Piotr Wojciechowski

 

Dyrektor SFP-ZAPA:

Dominik Skoczek


Scroll