Użytkownicy
Publiczne odtwarzanie

Informacje ogólne

Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (dalej pr. aut.) każdy podmiot korzystający z utworów audiowizualnych na polu eksploatacji „publiczne odtwarzanie” jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzeń autorskich dla współtwórców utworów audiowizualnych – podstawa prawna art. 70 ust. 21  pkt 2 oraz ust. 3 pr. aut.  oraz nabycia licencji na korzystanie z majątkowych praw autorskich i praw pokrewnych związanych z eksploatacją utworów audiowizualnych – podstawa prawna art. 17 oraz art. 213 pr. aut. (dla odtwarzania utworów za pomocą urządzeń służących do odbioru programów telewizyjnych). 

W związku z powyższymi informacjami, niezbędne jest zawarcie następujących umów:

Trójstronnej umowy generalnej na odtwarzanie – której przedmiotem jest pobór przez ZAiKS i ZAPA wynagrodzeń autorskich dla współtwórców utworów audiowizualnych;

oraz

Bilateralnej umowy licencyjnej łączącej użytkownika oraz ZAPA, której przedmiotem jest nabycie licencji na korzystanie z majątkowych praw autorskich i praw pokrewnych związanych z eksploatacją utworów audiowizualnych przysługujących producentom utworów audiowizualnych. Obowiązkowe pośrednictwo ZAPA do zawierania umów licencyjnych, o których mowa w art. 213 pr. aut., zostało wprowadzone nowelizacją ustawy z 2018 roku.