Organizacje filmowe apelują do Ministra Kultury Bartłomieja Sienkiewicza o tantiemy z internetu

09.02.2024
Organizacje filmowe apelują do Ministra Kultury Bartłomieja Sienkiewicza o tantiemy z internetu

                                                     Szanowny Pan Bartłomiej Sienkiewicz 
                                                     Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
                                                     ul. Krakowskie Przedmieście 15
                                                     00-071 Warszawa

 

Szanowny Panie Ministrze, 

Zwracamy się do Pana jako reprezentanci szerokiego grona polskich twórców i aktorów, zaniepokojeni wykreśleniem z prac legislacyjnych rządu zapisów zapewniających sprawiedliwe tantiemy za eksploatację filmów w internecie.

Tantiemy dla twórców filmowych były częścią procedowanej przez poprzedni rząd ustawy wdrażającej unijną dyrektywę 2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym (zwaną także „dyrektywą DSM”), do polskiego prawa. Wymaga tego art. 18 dyrektywy, którego istniejący już art. 70 ust. 21 ustawy o prawie autorskim z pewnością nie wyczerpuje. Art. 18 dyrektywy DSM nie będzie prawidłowo wdrożony do polskiego prawa bez rozszerzenia art. 70 ust. 21 polskiej ustawy o serwisy VOD

Polska branża filmowa czeka na dostosowanie przepisów do nowoczesnych modeli dystrybucji utworów już wiele lat. Zaniedbania legislacyjne poprzedniego rządu powodują, iż Polska jest ostatnim krajem w Unii Europejskiej, który nie wdrożył dyrektywy DSM. Opóźnienie przekracza 2,5 roku, a Komisja Europejska nalicza z tego tytułu karę w wysokości 13.700 euro za każdy dzień zwłoki. Jesteśmy bardzo zaniepokojeni, że do wykazu prac legislacyjnych zgłoszono dokładnie ten sam projekt, nad którym przerwał pracę rząd PiS, z jednym tylko wyjątkiem – skreśleniem ustawowych tantiem za VOD.

Obecnie rynek VOD osiąga w Polsce przychody sięgające już 2,6 miliarda złotych rocznie i wykładniczo rośnie. Znacząca część tych środków osiągana jest dzięki pracy polskich twórców i wykonawców filmowych, których dzieła zapełniają biblioteki wiodących serwisów streamingowych, tworząc ich atrakcyjną ofertę. Problem w tym, że jest to praca w Polsce nienależycie wynagradzana. 

Według raportu opublikowanego przez największą na polskim rynku platformę streamingową Netflix, tylko w okresie od stycznia do czerwca 2023 roku 200 polskich produkcji dostępnych w serwisie oglądanych było łącznie przez 544 milionów godzin (!). Rodzimi filmowcy nie zobaczyli w Polsce z tego tytułu ani złotówki w postaci tantiem. Jest to sytuacja o tyle trudna do zrozumienia, że wielkie koncerny internetowe dzielą się już swoim zyskiem i płacą należne wynagrodzenia twórcom filmowym niemal w całej Europie. Tylko w Polsce są wciąż z tego obowiązku zwolnione. 

Pozbawieni tantiem za eksploatację internetową polscy twórcy filmowi tracą bezpowrotnie nie tylko należne im wynagrodzenia, ale także konkurencyjność na arenie międzynarodowej i obecność na równych zasadach na światowym rynku audiowizualnym. 

W imieniu przedstawicieli całego środowiska filmowego apelujemy do Pana o spotkanie, na którym chcielibyśmy przedstawić punkt widzenia branży na kwestie tantiem z internetu, a także o implementację dyrektywy DSM wraz z zapisami zapewniającymi prawo do sprawiedliwego wynagrodzenia twórców i aktorów z internetu w postaci ustawowo zagwarantowanych niezbywalnych tantiem. 

Z wyrazami szacunku,

Gildia Scenarzystów Polskich 
(zrzeszająca 186 scenarzystek i scenarzystów)

Gildia Polskich Reżyserów Dokumentalnych
(zrzeszająca 50 reżyserek i reżyserów)

Stowarzyszenie Autorek i Autorów Zdjęć Filmowych PSC
(zrzeszające 119 autorek i autorów zdjęć filmowych) 

Stowarzyszenie Filmowców Polskich SFP
(zrzeszające 2200 członków i członkiń)

Stowarzyszenie Kobiet Filmowców 
(zrzeszające 73 członkinie)

Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych ZAPA
(reprezentujący prawa 6338 polskich twórców i twórczyń filmowych)

Związek Zawodowy Aktorów Polskich ZZAP
(zrzeszający 1380 aktorów i aktorek) 

Związek Zawodowy Filmowców 
(zrzeszający 1400 przedstawicieli i przedstawicielek zawodów filmowych)