Producenci

Zasady wystawiania faktur

Informacje dla producentów dotyczące wystawiania faktur przez uprawnionych będących płatnikami VAT w celu otrzymania dopłaty podatku VAT.

  1. Dla uprawnionych obowiązuje stawka podstawowa 23% wynikająca z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a ustawy VAT.
  2. W celu rozliczenia się z podatku VAT uprawnieni podlegający VAT powinni z dniem otrzymania wynagrodzenia od SFP - ZAPA wystawić fakturę obejmującą  kwotę należnego wynagrodzenia powiększoną o podatek VAT oraz przesłać listownie SFP - ZAPA taką fakturę w przeciągu tygodnia od dnia jej wystawienia. Ze względu na terminy rozliczania się SFP -ZAPA z podatku VAT z urzędem skarbowym uprzejmie prosimy o przestrzeganie terminu, w którym powinna zostać wystawiona i przesłana na adres SFP -ZAPA faktura VAT.
  3. Faktura powinna być wystawiona tytułem:
    Usługa uprawnionych wynagradzana za pośrednictwem SFP-ZAPA za okres ...................
  4. Jako podstawa opodatkowania usługi powinna zostać wskazana otrzymana na rachunek uprawnionego kwota wpływów powiększona o potrąconą zaliczkę na podatek dochodowy oraz, o koszty KIPA oraz o koszty ISAN (jeśli występują). Faktura powinna zawierać dopisek "termin płatności 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT".
  5. Po otrzymaniu faktury, kwota podatku VAT zostanie niezwłocznie (nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania faktury) przekazana przez SFP -ZAPA na konto uprawnionego przelewem bankowym.