Użytkownicy
Publiczne odtwarzanie

W środkach transportu publicznego

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (pr. aut.) zapewnia twórcom utworów audiowizualnych prawo do wynagrodzenia z tytułu eksploatacji ich utworów. Jedną z form eksploatacji utworu audiowizualnego jest jego publiczne odtwarzanie za pomocą urządzeń służących do odbioru programów telewizyjnych lub urządzeń umożliwiających korzystanie z utworu online w środkach komunikacji międzymiastowej i międzynarodowej.